រដ្ឋសភានៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានបន្តសម័ប្រជុំ លើកទី៩ និតិកាលទី៦ ក្រោមអធិបតីភាពដ៌ខ្ពង់ខ្ពស់ សម្តេចអគ្គមហាពញាចក្រី ហេង សំរិន ប្រធានរដ្ឋសភា ដោយមានវត្តមានសមាជិកសមាជិការដ្ឋសភា ចំនួន ១១១រូប នាថ្ងៃសុក្រ ទី២៣ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២៣

រដ្ឋសភានៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានបន្តសម័ប្រជុំ លើកទី៩ និតិកាលទី៦ ក្រោមអធិបតីភាពដ៌ខ្ពង់ខ្ពស់ សម្តេចអគ្គមហាពញាចក្រី ហេង សំរិន ប្រធានរដ្ឋសភា ដោយមានវត្តមានសមាជិកសមាជិការដ្ឋសភា ចំនួន ១១១រូប នាថ្ងៃសុក្រ ទី២៣ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២៣។