ខេត្តតាកែវ មានភ្លៀងធ្លាក់ពីកម្រិតខ្សោយ-មធ្យម មកលើស្រុកកោះអណ្តែត ស្រុកគិរីវង់ ស្រុកទ្រាំង ស្រុកអង្គរបូរី និងក្រុងដូនកែវ នៅថ្ងៃទី២១ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២២។

 

ខេត្តតាកែវ មានភ្លៀងធ្លាក់ពីកម្រិតខ្សោយ-មធ្យម មកលើស្រុកកោះអណ្តែត ស្រុកគិរីវង់ ស្រុកទ្រាំង ស្រុកអង្គរបូរី និងក្រុងដូនកែវ នៅថ្ងៃទី២១ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២២។