នៅរាជធានីភ្នំពេញ មានភ្លៀងធ្លាក់គ្របដណ្តប់គ្រប់ខណ្ឌ ពីកម្រិតខ្សោយទៅមធ្យម នៅយប់ថ្ងៃទី២១ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២២

 

នៅរាជធានីភ្នំពេញ មានភ្លៀងធ្លាក់គ្របដណ្តប់គ្រប់ខណ្ឌ ពីកម្រិតខ្សោយទៅមធ្យម នៅយប់ថ្ងៃទី២១ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២២។