ទិន្នន័យថ្ងៃនេះរកឃើញអូមីក្រុង ៩៧ករណី និង អ្នកជាសៈស្បើយ ១៥២ករណី សម្រាប់ថ្ងៃទី១៩ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២២

 

ភ្នំពេញ៖ ក្រសួងសុខាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា បានចេញលិខិត ចុះថ្ងៃទី២០ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២២ បានបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងថ្មីចំនួន ៩៧ករណី ជាប្រភេទអូមីក្រុង និងអ្នកជាសះស្បើយថ្មីចំនួន ១៥២នាក់ និងអ្នកស្លាប់ថ្មីចំនួន ១នាក់ ក្នុងនោៈមិនបានចាក់វ៉ាក់=១នាក់ និងករណីអូមីក្រុងឆ្លងក្នុងសហគមន៍ ១៣,២១៧ករណី និងករណីនាំចូលឆ្លងថ្មីចំនួន ៩នាក់ និងករណីឆ្លងថ្មីក្នុងសហគមន៍ ៨៨នាក់ សុទ្ធតែជាករណីបំប្លែងថ្មី អូមីក្រុង (Omicron) សម្រាប់ថ្ងៃទី២០ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២២។

ករណីសរុបទូទាំងប្រទេស 《កូវីដ-១៩》និងករណីបំប្លែងថ្មី អូមីក្រុង (Omicron) ៖
អ្នកឆ្លងសរុប= ១៣៤,៩៨៦នាក់
អ្នកជាសះស្បើយសរុប= ១៣០,៩៥៦នាក់
អ្នកស្លាប់= ៣,០៥១នាក់
អ្នកដំណើរពីបរទេសចំនួន ២១,១៨៥នាក់៕

គូរបញ្ជាក់ថា សម្រាប់ថ្ងៃទី១៩ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២២ មានករណីអ្នកស្លាប់ដោយសារជំងឺកូវីដ-១៩ ប្រភេទបំប្លែងថ្មីអូមីក្រុង ១នាក់ គឺមិនបានចាក់វ៉ាក់សាំង=១នាក់ ៕