ទិន្នន័យថ្ងៃនេះរកឃើញអូមីក្រុង ១៣២ករណី និង អ្នកជាសៈស្បើយ ៣៧៩ករណី សម្រាប់ថ្ងៃទី១៦ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២២

 

ភ្នំពេញ៖ ក្រសួងសុខាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា បានចេញលិខិត ចុះថ្ងៃទី១៧ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២២ បានបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងថ្មីចំនួន ១៣២ករណី ជាប្រភេទអូមីក្រុង និងអ្នកជាសះស្បើយថ្មីចំនួន ៣៧៩នាក់ និងអ្នកស្លាប់ថ្មីចំនួន ០នាក់ ក្នុងនោៈមិនបានចាក់វ៉ាក់=០នាក់ និងករណីអូមីក្រុងឆ្លងក្នុងសហគមន៍ ១២,៩១១ករណី និងករណីនាំចូលឆ្លងថ្មីចំនួន ៨នាក់ និងករណីឆ្លងថ្មីក្នុងសហគមន៍ ១២៤នាក់ សុទ្ធតែជាករណីបំប្លែងថ្មី អូមីក្រុង (Omicron) សម្រាប់ថ្ងៃទី១៦ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២២។

ករណីសរុបទូទាំងប្រទេស 《កូវីដ-១៩》និងករណីបំប្លែងថ្មី អូមីក្រុង (Omicron) ៖
អ្នកឆ្លងសរុប= ១៣៤,៦២៤នាក់
អ្នកជាសះស្បើយសរុប= ១៣០,៤០៧នាក់
អ្នកស្លាប់= ៣,០៤៩នាក់
អ្នកដំណើរពីបរទេសចំនួន ២១,១២៩នាក់៕

គូរបញ្ជាក់ថា សម្រាប់ថ្ងៃទី១៦ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២២ មានករណីអ្នកស្លាប់ដោយសារជំងឺកូវីដ-១៩ ប្រភេទបំប្លែងថ្មីអូមីក្រុង ០នាក់ គឺមិនបានចាក់វ៉ាក់សាំង=០នាក់ ៕