ចាប់ពីថ្ងៃទី១៦-៣១ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២២ ប្រេងសាំងធម្មតា/១លីត្រ តម្លៃ ៥.៣០០រៀល និងប្រេងម៉ាស៊ូត/ ១លីត្រ តម្លៃ ៥៣០០រៀល

 

ចាប់ពីថ្ងៃទី១៦-៣១ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២២ ប្រេងសាំងធម្មតាលក់រាយក្នុង ១លីត តម្លៃ ៥.៣០០រៀល និងប្រេងម៉ាស៊ូតលក់រាយក្នុង ១លីត តម្លៃ ៥៣០០រៀល នេះបើតាមសេចក្តីជូនដំណឹង របស់ ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម ស្តីពី ថ្លៃលក់រាយប្រេងឥន្ធនៈនៅតាមស្ថានីយ ។