ខេត្តឧត្តរមានជ័យ មានភ្លៀងធ្លាក់មកលើមួយស្រុក នៅរសៀលថ្ងៃទី១៦ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២២

 

ខេត្តឧត្តរមានជ័យ ស្រុកបន្ទាយអំពិល នៅផ្នែកខ្លះ មានភ្លៀងធ្លាក់កម្រិតពីខ្សោយទៅមធ្យម នៅរសៀលថ្ងៃទី១៦ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២២។