ទិន្នន័យថ្ងៃនេះរកឃើញ ២៣៨នាក់ ប្រភេទអូមីក្រុងទាំងអស់ និង អ្នកជាសៈស្បើយចំនួន ៣១២ករណី សម្រាប់ថ្ងៃទី៩ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២២

 

ភ្នំពេញ៖ ក្រសួងសុខាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា បានចេញលិខិត ចុះថ្ងៃទី១០ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២២ បានបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងថ្មីចំនួន ២៣៨ករណី ជាប្រភេទអូមីក្រុង និងអ្នកជាសះស្បើយថ្មីចំនួន ៣១២នាក់ និងអ្នកស្លាប់ថ្មីចំនួន ១នាក់ ក្នុងនេៈមិនបានចាក់វ៉ាក់=១នាក់ និងករណីអូមីក្រុងឆ្លងក្នុងសហគមន៍ ១១,៩១២ករណី និងករណីនាំចូលឆ្លងថ្មីចំនួន ២៤នាក់ និងករណីឆ្លងថ្មីក្នុងសហគមន៍ ២១៤នាក់ សុទ្ធតែជាករណីបំប្លែងថ្មី អូមីក្រុង (Omicron) សម្រាប់ថ្ងៃទី៩ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២២។

ករណីសរុបទូទាំងប្រទេស 《កូវីដ-១៩》និងករណីបំប្លែងថ្មី អូមីក្រុង (Omicron) ៖
អ្នកឆ្លងសរុប= ១៣៣,៥០១នាក់
អ្នកជាសះស្បើយសរុប= ១២៧,៩៩៥នាក់
អ្នកស្លាប់= ៣,០៤៤នាក់
អ្នកដំណើរពីបរទេសចំនួន ២១,០០៥នាក់៕

គូរបញ្ជាក់ថា សម្រាប់ថ្ងៃទី៩ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២២ មានករណីអ្នកស្លាប់ដោយសារជំងឺកូវីដ-១៩ ប្រភេទបំប្លែងថ្មីអូមីក្រុង ១នាក់ គឺមិនបានចាក់វ៉ាក់សាំង=១នាក់ ៕