“សង្ក្រាន្តវត្តភ្នំថ្ងៃទីមួយ” ចំនួនភ្ញៀវជាតិ និងអន្តរជាតិ ចូលមកលេងកំសាន្តសប្បាយច្រើន

“សង្ក្រាន្តវត្តភ្នំថ្ងៃទីមួយ” មានភ្ញៀងទេសចរជាតិ និងភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិ ចូលមកលេងកំសាន្តសប្បាយច្រើន នៅរមណីយដ្ឋានវប្បធម៌ប្រវត្តិសាស្ត្រវត្តភ្នំ នាថ្ងៃទី១៤ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២៣។