មន្រ្តីជំនាញ ក.ប.ប បានដកហូតទំនិញខូចគុណភាព និងមិនមានអនុលោមភាពចំនួន ៨.៥គីឡូក្រាម និងពិន័យលើម្ចាស់ទំនិញ

 

មន្រ្តីជំនាញ ក.ប.ប បន្តចុះបេសកកម្មត្រួតពិនិត្យទំនិញគ្រប់ប្រភេទនៅលើទីផ្សារ ចាប់ពីថ្ងៃទី៤ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២២ ដល់ថ្ងៃទី៥ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២២ ។

មន្រ្តីជំនាញ ក.ប.ប. បានដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការការពារសុខុមាលភាពជូនអ្នកប្រើប្រាស់ ទប់ស្កាត់អំពើមិនសុចរិតក្នុងធុរកិច្ចពាណិជ្ជកម្ម ផ្សព្វផ្សាយច្បាប់ និងបទប្បញ្ញត្តិ និងអនុវត្តច្បាប់លើបុគ្គលដែលធ្វើធុរកិច្ចមិនស្មោះត្រង់ផងដែរ។

មន្រ្តីជំនាញ ក.ប.ប ជាលទ្ធផល មន្រ្តីជំនាញរកឃើញ និងដកហូតទំនិញខូចគុណភាព និងមិនមានអនុលោមភាពចំនួន ៨.៥គីឡូក្រាម និងពិន័យលើម្ចាស់ទំនិញនោះផងដែរ ៕