ទិន្នន័យថ្ងៃនេះរកឃើញ ៣៥៦នាក់ ប្រភេទអូមីក្រុងទាំងអស់ និង អ្នកជាសៈស្បើយចំនួន ៤១៩ករណី សម្រាប់ថ្ងៃទី២៧ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២២

 

ភ្នំពេញ៖ ក្រសួងសុខាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា បានចេញលិខិត ចុះថ្ងៃទី២៨ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២២ បានបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងថ្មីចំនួន ៣៥៦ករណី ជាប្រភេទអូមីក្រុង និងអ្នកជាសះស្បើយថ្មីចំនួន ៤១៩នាក់ និងអ្នកស្លាប់ថ្មីចំនួន ០នាក់ ក្នុងនេៈមិនបានចាក់វ៉ាក់=០ និងករណីអូមីក្រុងឆ្លងក្នុងសហគមន៍ ៨៩៥៦ករណី និងករណីនាំចូលឆ្លងថ្មីចំនួន ១៤នាក់ និងករណីឆ្លងថ្មីក្នុងសហគមន៍ ៣៤២នាក់ សុទ្ធតែជាករណីបំប្លែងថ្មី អូមីក្រុង (Omicron) សម្រាប់ថ្ងៃទី២៧ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២២។

ករណីសរុបទូទាំងប្រទេស 《កូវីដ-១៩》និងករណីបំប្លែងថ្មី អូមីក្រុង (Omicron) ៖
អ្នកឆ្លងសរុប= ១៣០,២៧៦នាក់
អ្នកជាសះស្បើយសរុប= ១២៣,៧៧២នាក់
អ្នកស្លាប់= ៣,០៣២នាក់
អ្នកដំណើរពីបរទេសចំនួន ២០,៧៣៦នាក់៕

គូរបញ្ជាក់ថា សម្រាប់ថ្ងៃទី២៧ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២២ មានករណីអ្នកស្លាប់ដោយសារជំងឺកូវីដ-១៩ ប្រភេទបំប្លែងថ្មីអូមីក្រុង ០នាក់ គឺមិនបានចាក់វ៉ាក់សាំង=០នាក់ ៕