ស្រុករតនៈមណ្ឌល និងអាងកំពីងពួយ មានទឹកភ្លៀងធ្លាក់ច្រើនបណ្ដាលឲ្យមានការជន់លិចនៅតំបន់ទំនាបមួយចំនួននៅក្នុងឃុំស្នឹង ស្រុកបាណន់

 

ខេត្តបាត់ដំបង៖ ក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា នៅថ្ងៃទី០៩ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២២ មានទឹកភ្លៀងធ្លាក់ច្រើនជាបន្តបន្ទាប់នៃស្រុករតនៈមណ្ឌល និងអាងកំពីងពួយ មានទឹកភ្លៀងកម្រិតពី ៥២ មម ទៅ៦៦.២ មម ដែលបណ្ដាលឲ្យមានការជន់លិចនៅតំបន់ទំនាបចំនួននៅក្នុងឃុំស្នឹង ស្រុកបាណន់៕