ទឹកជំនន់កំពុងហក់ឡើងខ្លាំង នៅច្រកកំរៀង ខេត្តបាត់ដំបង នាព្រឹកថ្ងៃទី៣០ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២២

 

ទឹកជំនន់កំពុងហក់ឡើងខ្លាំង នៅច្រកកំរៀង ខេត្តបាត់ដំបង នាព្រឹកថ្ងៃទី៣០ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២២។