ស្ថានភាពទឹកនៅទំនប់អាងទឹកតាម៉ុក កម្រិតកម្ពស់ឲ្យមានកាប្រុងប្រយ័ត្នឲ្យបានខ្ពស់

 

ខេត្តឧត្តរមានជ័យ៖ ស្ថានភាពទឹកនៅទំនប់អាងទឹកតាម៉ុក នៅវេលាម៉ោង៦ព្រឹក ថ្ងៃទី២១ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២២ ទឹកក្នុងអាងមានកម្ពស់ ៣,៨៩ម៉ែត្រ កម្រិតកម្ពស់ឲ្យមានកាប្រុងប្រយ័ត្ន ៣,៨០ម៉ែត្រ និងកម្រិតកម្ពស់ប្រកាសអាសន្ន ៤,៥០ម៉ែត្រ ស្ថិតនៅឃុំអន្លង់វែង ស្រុកអន្លង់វែង ។