នៅថ្ងៃនេះ ទំនប់អាងទឹកតាម៉ុក កម្រិតកម្ពស់ទឹកប្រកាសអាសន្ន

 

ខេត្តឧត្តរមានជ័យ៖ នៅទំនប់អាងទឹកតាម៉ុក កម្រិតកម្ពស់ទឹកប្រកាសអាសន្ន នៅវេលាម៉ោង៦ព្រឹក នាថ្ងៃទី២០ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២២ ស្ថិតនៅឃុំអន្លង់វែង ស្រុកអន្លង់វែង ខេត្តឧត្តរមានជ័យ។

បច្ចុប្បន្ន នេះ នៅទំនប់អាងទឹកតាម៉ុក ទឹកនៅក្នុងអាងមានកម្ពស់ ៣,៩៧ម៉ែត្រ និងកម្រិតកម្ពស់ទឹកឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្ន ៣,៨០ម៉ែត្រ និងកម្រិតកម្ពស់ទឹកប្រកាសអាសន្ន ៤,៥០ម៉ែត្រ៕