ភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងបង្កឱ្យមានជំនន់ទឹកភ្លៀង ធ្វើឱ្យប៉ះពាល់ផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួន ស្ថិតនៅភូមិសាស្រ្តឃុំចុងកាល់ ស្រុកចុងកាល់ និងឃុំព្រះប្រឡាយ ស្រុកត្រពាំងប្រសាទ

 

ខេត្តឧត្តរមានជ័យ៖ ភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងបង្កឱ្យមានជំនន់ទឹកភ្លៀង ក្នុងកម្រិត១៣៥-២៤៤ មម ធ្វើឱ្យប៉ះពាល់ផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនតែមិនធ្វើឱ្យប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរទេ នៅថ្ងៃទី១៦-១៧ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២២ ស្ថិតនៅភូមិសាស្រ្តឃុំចុងកាល់ ស្រុកចុងកាល់ និងឃុំព្រះប្រឡាយ ស្រុកត្រពាំងប្រសាទ ៕