ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា បានណែនាំហើយថ្ងៃ១៤ កុម្ភៈ កុំធ្វើរឿងផ្តេសផ្តាសឱ្យសោះ

 

ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា បានចេញ លិខិតលេខៈ ០៩ អយក. សណន ចុះថ្ងៃទី១១ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២២ សេចក្តីណែនាំ ដល់សិស្សានុសិស្សមួយចំនួនតូចយល់កុំយល់ច្រឡំថា ថ្ងៃ១៤ កុម្ភៈ ជាថ្ងៃបុណ្យសង្សារ ឬជាថ្ងៃណាត់ជួបគ្នារវាងគូរស្នេហ៏ ។

ថ្ងៃ១៤ កុម្ភៈ ត្រូវតែធ្វើទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធជាមួយមាតាបិតា អ្នកអាណាព្យាបាល និងសហគមន៍ដើម្បីផ្តល់និងទទួលព័ត៌មាននានា ពាក់ព័ន្ធនឹងសកម្មភាពមិនប្រក្រតី ដែលប្រព្រឹត្តដោយសិស្សានុសិស្ស ដើម្បីសហការទប់ស្កាត់ អប់រំណែនាំ និងកែលម្អសិស្សានុសិស្ស បានទាន់ពេលវេលា ។

សូមអានខ្លឹមសារទាំងស្រុងមានជូនដូចខាងក្រោម ÷