ឯកឧត្តមបណ្ឌិត ហង់ ជួនណារ៉ុន រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា ស្តីពីការបង្កើត វិទ្យាស្ថានសិក្សាអន្តរជាតិ និងគោលនយោបាយសាធារណៈ នៅសាកលវិទ្យាល័យភ្នំពេញ មានដេប៉ាតឺម៉ងសិក្សាវៀតណាម

 

ឯកឧត្តមបណ្ឌិត ហង់ ជួនណារ៉ុន រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា នៅថ្ងៃទី១៩ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២២ វេលាម៉ោង ១៦.៣០ នាទី នៅទីស្តីការក្រសួងអប់រំ បានធ្វើសន្និសីទសារព័ត៌មាន ស្តីពីការបង្កើត វិទ្យាស្ថានសិក្សាអន្តរជាតិ និងគោលនយោបាយសាធារណៈ នៅសាកលវិទ្យាល័យភ្នំពេញ ដែលក្នុងនោះមានដេប៉ាតឺម៉ងសិក្សាវៀតណាមផងដែរ ៕