នៅថ្ងៃទី២១ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២២ ព្រឹក មានភ្លៀងធ្លាក់កម្រិតខ្សោយ នៅស្រុកស្វាយជ្រំ ក្រុងស្វាយរៀង ស្រុកស្វាយទាប និងស្រុកកំពង់រោទិ៍ ខេត្តស្វាយរៀង

 

ភ្នំពេញ៖ នៅថ្ងៃទី២១ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២២ ព្រឹក មានភ្លៀងធ្លាក់កម្រិតខ្សោយ នៅស្រុកស្វាយជ្រំ ក្រុងស្វាយរៀង ស្រុកស្វាយទាប និងស្រុកកំពង់រោទិ៍ ខេត្តស្វាយរៀង ៕