មានភ្លៀងធ្លាក់កម្រិតមធ្យម នៅស្រុកអូរយ៉ាដាវ និងស្រុកតាវែង ខេត្តរតនគិរី

 

នៅថ្ងៃទី៣០ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២២ ព្រឹក មានភ្លៀងធ្លាក់កម្រិតមធ្យម នៅស្រុកអូរយ៉ាដាវ និងស្រុកតាវែង ខេត្តរតនគិរី៕