នៅរាជធានីភ្នំពេញ មានភ្លៀងធ្លាក់កម្រិតពីមធ្យមទៅបង្គួរ គ្របដណ្តបគ្រប់ខណ្ឌ

 

នៅរាជធានីភ្នំពេញ មានភ្លៀងធ្លាក់កម្រិតពីមធ្យមទៅបង្គួរ គ្របដណ្តបគ្រប់ខណ្ឌ នៅវេលាម៉ោង៥÷៣៩នាទីល្ងាចថ្ងៃទី២៩ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២២ ៕