មន្រ្តីជំនាញ ក.ប.ប ពិនិត្យរកឃើញដេប៉ូប្រេងឥន្ធនៈចំនួន ៦ទីតាំង មិនមានភាពអនុលោម

 

មន្រ្តីជំនាញ ក.ប.ប សាខាខេត្តសៀមរាប សាខាខេត្តព្រៃវែង សាខាខេត្តរតនគិរី សាខាខេត្តកណ្តាល និងសាខារាជធានីភ្នំពេញ បានចុះត្រួតពិនិត្យតាមបណ្តាស្ថានីយ/ដេប៉ូប្រេងឥន្ធនៈចំនួន ២៤ទីតាំង ត្រូវបានរកឃើញ ៦ទីតាំងដែលមិនមានភាពអនុលោម។

មន្រ្តីជំនាញ ក.ប.ប ខាងលើ បានធ្វើការពិន័យចំពោះម្ចាស់ស្ថានីយ/ដេប៉ូប្រេងឥន្ធនៈចំនួន ៦ទីតាំងដែលមិនមានភាពអនុលោម៕