កុំភ្លេចចុចមើល! ប្រេងឥន្ធនៈនៅកម្ពុជា បញ្ចុះតម្លៃលក់រាយមកត្រឹម…..

តម្លៃលក់រាយប្រេងឥន្ធនៈថ្មី ដែលត្រូវអនុវត្តចាប់ពីថ្ងៃទី១១ ដល់ថ្ងៃទី២០ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២៤ នេះ សម្រាប់សាំងធម្មតា Gasoline 92 តំលៃ ៤.៣០០រៀល /លីត្រ និងសម្រាប់ប្រេងម៉ាស៊ូត Gasoil 50ppm ៤.២៥០រៀល/លីត្រ។