រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ចេញអនុក្រឹត្យ លេខ១៥៤ អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី១០ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២៣ ស្ដីពី ការផ្ទេរធនធានបន្ថែម ពីថវិការដ្ឋជូនរដ្ឋបាល ឃុំ សង្កាត់ សម្រាប់ចំណាយអភិវឌ្ឍន៍មូលដ្ឋាន ក្នុងថវិកា០៥ឆ្នាំ ពីឆ្នាំ២០២៤-២០២៨ ដើម្បីលើកកម្ពស់ការផ្តល់សេវាសាធារណៈ និងការអភិវឌ្ឍនៅមូលដ្ឋាន។