ទិន្នន័យថ្ងៃនេះរកឃើញ ២៣៧នាក់ ប្រភេទអូមីក្រុងទាំងអស់ និង អ្នកជាសៈស្បើយចំនួន ៣០៥ករណី សម្រាប់ថ្ងៃទី១០ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២២

 

ភ្នំពេញ៖ ក្រសួងសុខាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា បានចេញលិខិត ចុះថ្ងៃទី១១ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២២ បានបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងថ្មីចំនួន ២៣៧ករណី ជាប្រភេទអូមីក្រុង និងអ្នកជាសះស្បើយថ្មីចំនួន ៣០៥នាក់ និងអ្នកស្លាប់ថ្មីចំនួន ១នាក់ ក្នុងនេៈមិនបានចាក់វ៉ាក់=០នាក់ និងករណីអូមីក្រុងឆ្លងក្នុងសហគមន៍ ១២,១១៩ករណី និងករណីនាំចូលឆ្លងថ្មីចំនួន ៣០នាក់ និងករណីឆ្លងថ្មីក្នុងសហគមន៍ ២០៧នាក់ សុទ្ធតែជាករណីបំប្លែងថ្មី អូមីក្រុង (Omicron) សម្រាប់ថ្ងៃទី១០ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២២។

ករណីសរុបទូទាំងប្រទេស 《កូវីដ-១៩》និងករណីបំប្លែងថ្មី អូមីក្រុង (Omicron) ៖
អ្នកឆ្លងសរុប= ១៣៣,៧៣៨នាក់
អ្នកជាសះស្បើយសរុប= ១២៨,៣០០នាក់
អ្នកស្លាប់= ៣,០៤៥នាក់
អ្នកដំណើរពីបរទេសចំនួន ២១,០៣៥នាក់៕

គូរបញ្ជាក់ថា សម្រាប់ថ្ងៃទី១០ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២២ មានករណីអ្នកស្លាប់ដោយសារជំងឺកូវីដ-១៩ ប្រភេទបំប្លែងថ្មីអូមីក្រុង ១នាក់ គឺមិនបានចាក់វ៉ាក់សាំង=០នាក់ ៕