ទិដ្ឋភាពរូបថតនាពេលរាត្រី នៃសង្ក្រាន្តវត្តភ្នំថ្ងៃទីមួយ មានបងប្អូនមកលេងកំសាន្តច្រើនជាងពេលថ្ងៃ នៅរមណីយដ្ឋានវប្បធម៌ប្រវត្តិសាស្ត្រវត្តភ្នំ

ទិដ្ឋភាពរូបថតនាពេលរាត្រី នៃសង្ក្រាន្តវត្តភ្នំថ្ងៃទីមួយ មានបងប្អូនមកលេងកំសាន្តច្រើនជាងពេលថ្ងៃ នៅរមណីយដ្ឋានវប្បធម៌ប្រវត្តិសាស្ត្រវត្តភ្នំ។