ទិន្នន័យថ្ងៃនេះរកឃើញ ៣៦៨នាក់ ប្រភេទអូមីក្រុងទាំងអស់ និង អ្នកជាសៈស្បើយចំនួន ៤០២ករណី សម្រាប់ថ្ងៃទី២ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២២

 

ភ្នំពេញ៖ ក្រសួងសុខាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា បានចេញលិខិត ចុះថ្ងៃទី៣ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២២ បានបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងថ្មីចំនួន ៣៦៨ករណី ជាប្រភេទអូមីក្រុង និងអ្នកជាសះស្បើយថ្មីចំនួន ៤០២នាក់ និងអ្នកស្លាប់ថ្មីចំនួន ១នាក់ ក្នុងនេៈមិនបានចាក់វ៉ាក់=១ និងករណីអូមីក្រុងឆ្លងក្នុងសហគមន៍ ៩៩៧០ករណី និងករណីនាំចូលឆ្លងថ្មីចំនួន ២៥នាក់ និងករណីឆ្លងថ្មីក្នុងសហគមន៍ ៣៤៣នាក់ សុទ្ធតែជាករណីបំប្លែងថ្មី អូមីក្រុង (Omicron) សម្រាប់ថ្ងៃទី២ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២២។

ករណីសរុបទូទាំងប្រទេស 《កូវីដ-១៩》និងករណីបំប្លែងថ្មី អូមីក្រុង (Omicron) ៖
អ្នកឆ្លងសរុប= ១៣១,៣៧២នាក់
អ្នកជាសះស្បើយសរុប= ១២៥,៣៧២នាក់
អ្នកស្លាប់= ៣,០៣៣នាក់
អ្នកដំណើរពីបរទេសចំនួន ២០,៨១៨នាក់៕

គូរបញ្ជាក់ថា សម្រាប់ថ្ងៃទី២ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២២ មានករណីអ្នកស្លាប់ដោយសារជំងឺកូវីដ-១៩ ប្រភេទបំប្លែងថ្មីអូមីក្រុង ០១នាក់ គឺមិនបានចាក់វ៉ាក់សាំង=០១នាក់ ៕