ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា រាជធានីភ្នំពេញ និងខេត្តមួយចំនួន អាចមានភ្លៀងពីកម្រិតខ្សោយទៅមធ្យម លាយឡំទៅដោយផ្គរ រន្ទះ និងខ្យល់កន្រ្ទាក់ខ្សោយ ចាប់ពីថ្ងៃទី១២ ដល់ថ្ងៃទី១៨ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២២

 

ភ្នំពេញ៖ ក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា បានធ្វើការចេញផ្សាយនៅថ្ងៃទី១១ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២២ ចាប់ពីថ្ងៃទី ១២–១៨ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២២ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ និងតាមបណ្តាខេត្ត តំបន់មួយចំនួនអាចមានភ្លៀងធ្លាក់ពីកម្រិតខ្សោយទៅមធ្យម លាយឡំទៅដោយផ្គរ រន្ទះ និងខ្យល់កន្រ្ទាក់ខ្សោយ៕